Juridische kennisgeving

Algemene presentatie


  • Bedrijfsnaam : ONEFINAES
  • General Manager : Christophe DEVREEZE
  • Naamloze vennootschap met een kapitaal van: 7.500.000.000 €
  • Directeur van publicatie: Christophe DEVREEZE

Site geregistreerd bij de C.N.I.L.
ONEFINAES verbindt zich ertoe alle wetten na te leven betreffende het opzetten en exploiteren van een website.

ONEFINAES is een Franse kredietinstelling erkend en gecontroleerd door de Prudential Control Authority: ACP-61, rue Taitbout-75 436 Paris Cedex 09

ONEFINAES is een beleggingsdienstverlener die is erkend en gecontroleerd door de Autorité des Marchés Financiers: AMF-17, place de la Bourse-75 082 Paris Cedex 02

ONEFINAES treedt op als verzekeringsmakelaar (Financiële garantie en beroepsaansprakelijkheidsverzekering in overeenstemming met artikelen L 530-1 en L 530-2 van het Wetboek van Verzekeringen).


Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in de formulieren die op deze site verschijnen, worden voornamelijk verwerkt en geregistreerd door ONEFINAES, verwerkingsverantwoordelijke, voor de volgende doeleinden: benoemingen, intern beheer, beheer van de bankrelatie, in het bijzonder betaalmiddelen, kredietverlening, prospecting, commerciële animatie en statistische studies, risicobeoordeling, veiligheid en preventie van oninbare vorderingen en fraude, invordering, bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, reactie op wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Deze persoonsgegevens zijn beschermd door het beroepsgeheim waartoe de Bank verplicht is op grond van artikel L. 511-33 van het Monetair en Financieel Wetboek. De Bank mag tijdens de duur van de bankrelatie communiceren de verzonden persoonlijke gegevens:

  • Aan dienstverleners en onderaannemers, die optreden in een land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie namens ONEFINAES bepaalde materiële en technische taken die essentieel zijn voor de bankrelatie, voor het functioneren van de rekening, betaalmiddelen, bijbehorende diensten en andere verwerkingsdoeleinden zoals hierboven beschreven;
  • Aan instanties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van enquêtes of opiniepeilingen;

En aan instanties zoals de belastingadministratie en de Banque de France om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen die op de Bank rusten.

De verzonden persoonlijke gegevens kunnen, tijdens verschillende operaties, worden overgedragen naar een land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie.

In het kader van een doorgifte naar een land buiten de Europese Unie zijn er regels opgesteld die de bescherming en veiligheid van deze gegevens waarborgen. Details van deze regels en informatie met betrekking tot de doorgifte zijn beschikbaar door de site te raadplegen.

Bovendien worden bepaalde overschrijvingsinstructies die u ons geeft, tussen banken verzonden via het beveiligde netwerk van het World Interbank Telecommunications Company (SWIFT) dat een computercentrum heeft, met name in de Verenigde Staten. Voor meer details kunt u de informatieve kennisgeving raadplegen die beschikbaar is op de website van de Franse bankfederatie op www.fbf.fr.

Deze persoonsgegevens kunnen op hun verzoek worden meegedeeld aan officiële instanties en administratieve of gerechtelijke autoriteiten, in het bijzonder in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld of de strijd tegen de financiering van terrorisme.

Om dezelfde redenen moeten in het geval van een overboeking, in overeenstemming met de Europese verordening nr. 1781/2006 van 15 november 2006, sommige persoonsgegevens van de klant worden doorgegeven aan de bank van de begunstigde van de overboeking.

Persoonlijke gegevens kunnen aanleiding geven tot de uitoefening van het recht op toegang, rectificatie en verzet onder de voorwaarden voorzien door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking , bestanden naar vrijheden, per e-mail naar contact@onefinaesbnk.com.

Tijdens de bankrelatie kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van commerciële verzoeken via papieren post, e-mail, sms of telefoontje door te schrijven naar contact@onefinaesbnk.com.


Hypertext links

Het creëren van hyperlinks naar de site onefinaesbnk.com is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de Publicatiedirecteur. De hyperlinks naar andere sites van onefinaesbnk.com kan in geen geval de verantwoordelijkheid nemen van ONEFINAES.


Copyright

De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de pagina's, gegevens en elk ander element waaruit de site bestaat, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt, zonder de toestemming van ONEFINAES, een vervalsing.


Verantwoordelijkheid

Algemene informatie van economische, beurs- of financiële aard op de site onefinaesbnk.com die afkomstig kunnen zijn van externe bijdragers zijn strikt informatief. Ze impliceren geen contractuele verbintenis van de kant van ONEFINAES. Mensen moeten doorgaan voordat ze zich abonneren op producten en / of diensten op de site onefinaesbnk.com of elke bewerking die wordt uitgevoerd op basis van de informatie op de site, naar hun eigen analyse, in het bijzonder vanuit juridisch, fiscaal en boekhoudkundig oogpunt. Onder voorbehoud van naleving van zijn wettelijke of regelgevende verplichtingen,, ONEFINAES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen, met name financiële, die voortvloeien uit dergelijke operaties. Elke mogelijke online aanvraag voor een abonnement op een product of dienst aangeboden door ONEFINAES impliceert de onderwerping van de transactie aan de contractuele en prijsvoorwaarden die van kracht zijn, evenals aan de Franse wetgeving.

Toegang tot de producten en diensten die op de site worden gepresenteerd, kan, in overeenstemming met de regelgeving, onderhevig zijn aan beperkingen met betrekking tot bepaalde personen of in bepaalde landen.

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die geïnteresseerd is in de producten en / of diensten die op de site worden gepresenteerd om vooraf na te gaan of hun wettelijke en fiscale status hen toelaat om zich hierop te abonneren.


Beveiliging

Een beveiligd gebied op de site onefinaesbnk.com is voorbehouden aan elke persoon die verbinding maakt met de site en garandeert de vertrouwelijkheid en volledigheid van de informatie. Het is aan elke internetgebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn computerstation te beschermen tegen besmetting mogelijke virussen en andere kwaadaardige programma's die op internet circuleren.

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die geïnteresseerd is in de producten en / of diensten die op de site worden gepresenteerd om vooraf na te gaan of hun wettelijke en fiscale status hen in staat stelt zich hierop te abonneren.

ONEFINAES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elementen buiten zijn controle en voor enige schade die kan worden geleden door de terminal van de gebruiker en in het bijzonder zijn computers, smartphones, tablets, software, netwerkapparatuur en andere materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site onefinaesbnk.com en / of gebruik alle diensten die door de site worden aangeboden.

Contact